43-45 Lê Văn Thiêm, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
028 7300 6886
hoangtrieumkt@gmail.com

Menu karaoke

Anh

Image 1 of 1

Name of Venue : Anh

Floor : 1 | Standard Seat : 6 | Maximum Seat : 8

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Nhật

Image 1 of 5

Name of Venue : Nhật

Floor : 1 | Standard Seat : 6 | Maximum Seat : 8

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Ý

Image 1 of 5

Name of Venue : Ý

Floor : 1 | Standard Seat : 15 | Maximum Seat : 20

Room Type : Superior

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 400.000Đ

18:00 – Late : 400.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 400.000Đ

18:00 – Late : 400.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 400.000Đ

Mỹ

Image 1 of 4

Name of Venue : Mỹ

Floor : 1 | Standard Seat : 12 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Ba Tư

Image 1 of 4

Name of Venue : Ba Tư

Floor : 1 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 12

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Ai Cập

Image 1 of 3

Name of Venue : Ai Cập

Floor : 1 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 12

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Gucci

Image 1 of 5

Name of Venue : Gucci

Floor : 2 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 12

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

LV

Image 1 of 4

Name of Venue : Louis Vuitton

Floor : 2 | Standard Seat : 6 | Maximum Seat : 8

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Hermès

Image 1 of 5

Name of Venue : Hermès

Floor : 2 | Standard Seat : 15 | Maximum Seat : 20

Room Type : Superior

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 400.000Đ

18:00 – Late : 400.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 400.000Đ

18:00 – Late : 400.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 400.000Đ

Versace

Image 1 of 4

Name of Venue : Versace

Floor : 2 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Chanel

Image 1 of 4

Name of Venue : Chanel

Floor : 2 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Jimmy Choo

Image 1 of 8

Name of Venue : Jimmy Choo

Floor : 2 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Rolls Royce

Image 1 of 8

Name of Venue : Roll Royce

Floor : 3 | Standard Seat : 25 | Maximum Seat : 35

Room Type : Superior 2

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 600.000Đ

18:00 – Late : 600.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 600.000Đ

18:00 – Late : 600.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 600.000Đ

Lamborghini

Image 1 of 4

Name of Venue : Lamborghini

Floor : 3 | Standard Seat : 20 | Maximum Seat : 30

Room Type : Superior 1

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 500.000Đ

18:00 – Late : 500.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 500.000Đ

18:00 – Late : 500.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 500.000Đ

Ferrari

Image 1 of 1

Name of Venue : Ferrari

Floor : 3 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Audi

Image 1 of 8

Name of Venue : Audi

Floor : 3 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ

Porsche

Image 1 of 1

Name of Venue : Porsche

Floor : 3 | Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

Room Type : VIP

Mon – Thu Rate :

10:00 – 18:00 : 160.000Đ

18:00 – Late : 300.000Đ

Fri – Sun Rate :

10:00 – 18:00 : 180.000Đ

18:00 – Late : 350.000Đ

Holiday Rate :

Whole day : 350.000Đ